Bildterapi

BILDTERAPI - VAD ÄR DET?

Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation tillsammans med en utbildad bildterapeut. Bildterapin har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer. Den teoretiska referensramen innefattar konst, estetik och psykologisk teori. I en bild kan komplexa samband och olika tidsperspektiv uttryckas samtidigt. Bildspråket är cirkulärt, till skillnad från det verbala språket som är linjärt. Bilden finns också kvar att återvända till som en konkret dokumentation av en process.

Här finns SRBt:s Bildterapi-folder för utskrift
(2 sidor - skriv gärna ut dubbelsidigt)

SRBt Bildterapi Folder

SRBt visar här en introduktionsfilm till bildterapi (film: Jane Hawes, musik: Suzy Hawes)

https://youtu.be/nPALJfPmWB8

HUR GÅR DET TILL?

I bildterapi/bildpsykoterapi målar klienten bilder individuellt eller i en grupp för att söka kunskap om sig själv och sin situation. Konstnärliga tekniker som teckning, måleri och tredimensionellt formande kombineras med reflekterande och bearbetande samtal. Hanterandet av material, redskap och tekniker ger sensoriska upplevelser och väcker kroppens minnen. Bearbetning sker både genom den skapande processen och genom det reflekterande samtalet om bilden, som sker i relationen mellan klient/grupp och bildterapeut. Bildterapeutens uppgift är att tillhandahålla konstmaterial, plats och ram för arbetet, sin tid och uppmärksamhet, samt att stödja klientens skapande uttryck. För att arbeta som bildterapeut krävs både en konstnärlig och psykoterapeutisk utbildning, samt en integrering av dessa.

VAD ÄR BILDTERAPI BRA FÖR?

Bildterapi/bildpsykoterapi kan hjälpa både den som inte behärskar språket eller saknar ord för känslor, och den som pratar för mycket eller intellektualiserar. Att måla bilder ger struktur som underlättar verbalisering och utvecklar symboliseringsförmågan. Skapande främjar lärande genom att aktivera hela hjärnan, både höger och vänster hjärnhalva. Bildterapi har också visat sig minska symptom relaterade till smärta och ångest.

Bildterapeuter arbetar med människor i alla åldrar inom t ex somatisk och psykiatrisk vård, psykoterapi och själavård, specialpedagogik, rehabilitering, smärt- och traumaterapi. Bildskapande hjälper människor att lösa problem och konflikter, utveckla interpersonella färdigheter, reducera stress, stärka självkänslan och komma till insikt.

HUR BLIR MAN BILDTERAPEUT?

I Sverige erbjuds kurser och utbildningar av varierande längd både privat, via studieförbund och högskola. Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, SRBt, organiserar utbildade bildterapeuter och arbetar för att utveckla bildterapi som profession och värna om god kvalité i praxis.

SRBt utfärdar Auktorisation till medlemmar som uppfyller förbundets krav på utbildning och erfarenhet. Läs mer om utbildningarna genom att välja "Utbildning" i menyn.