SRBt:s hedersmedlemmar

"Till hedersmedlem utser SRBt erfaren bildterapeut vars livsgärning i hög grad bidragit till utvecklingen av Bildterapi i Sverige" - styrelsebeslut 2011-04-09.

2018

Hedersmedlem 2018: Birgitta Englund

Birgitta Englund är och har under lång tid varit en klar och starkt lysande stjärna på den norrländska bildterapins himmel. Ett sken som även har fått räckvidd i hela vårt avlånga land och ut i övriga delar av världen.
Med inspiration från pionjären Birgitta Löwendahl i Uppsala och arbete inom psykiatrin i Boden tog hon med sitt brinnande engagemang för bildterapi till Umeå där hon under åren har lett åtskilliga grupper, hållit kurser, föreläsningar och workshops m.m. Birgitta var en av initiativtagarna till bildandet av BIN, Bildterapiföreningen i Norrland, och var under alla år som föreningen existerade en av föreningens stöttepelare. Sitt engagemang för att skapa ett gemensamt forum för bildterapi i hela Sverige bidrog till att hon 2006 var med och startade SRBt, Sveriges riksförbund för bildterapeuter. Där har hon bl.a. verkat för att utarbeta etiska riktlinjer för bildterapi och utforma ett nationellt auktorisationsförfarande för vår yrkesgrupp.
En betydande livsgärning är att hon med beundransvärd målmedvetenhet och uthållighet från grunden har byggt upp bildterapiutbildningen vid Umeå Universitet. Hon är en brilliant pedagog som under åren sedan utbildningen startade 1993 har examinerat hundratals bildterapeuter som nu är verksamma i en mängd olika former av människovårdade verksamheter. Ett arbete där hon ständigt kopplar bildterapin till aktuell internationell forskning inom området och strävar efter att de bildterapeutiska aktiviteterna ska vila på vetenskaplig grund. Internationellt har hon skapat nätverk och som medlem deltagit och representerat Sverige på många Ecartekonferenser.
Birgitta har koll, är kompetent, professionell, är en fena på struktur, är de exakta formuleringarnas mästare och samtidigt en oerhört kreativ och öppen inspiratör som ständigt söker nya vägar och utvecklar metoder som hon frikostigt delar med sig av i de fortbildningar hon kontinuerligt erbjuder. Med utgångspunkt i sina mångdubbla kompetenser som yoga och meditationslärare, gestaltterapeut, bildterapeut och arbetsterapeut har hon t.ex. utarbetat hälsobefrämjande program där hon kombinerar bildterapi, yoga och mindfulness. Hon har också utformat ett arbetssätt riktat mot traumabehandling som innehåller en kombination av bildterapi och yoga.
Under många år har hon organiserat inspirerande fortbildningsveckor i Lendas på södra Kreta dit bildterapeuter återkommer år efter år för att dela kunskaper och erfarenheter. Från något år tillbaka erbjuder hon även fortbildningsveckor i Kroatien.
Då bildterapeuter väldigt ofta är verksamma fram till 90årsåldern så hoppas vi på många fler inspirerande bildterapistunder tillsammans med dig. TACK BIRGITTA!

2015

Hedersmedlemmar 2015: Lena Herö och Kenneth Wide

Hedersdiplomet tilldelas Lena och Kenneth främst för grundandet av Bildterapi Institutet NIARTE 1997, i Brevens bruk, och deras fortsatt betydande insats vid utbildandet av Bildterapeuter vid detsamma. De har båda en gedigen utbildning bakom sig inom konst och psykologi/pedagogik. En sammanställning av deras individuella utbildningar och arbeten mm finns här.

2014

Hedersmedlem 2014: Birgitta Löwendahl

Birgitta Löwendahl är en av bildterapins pionjärer i Sverige. Redan i början av 70-talet startade hon och kollegan Margareta Raud en målarateljé på Ulleråkers mentalsjukhus, där patienterna erbjöds ett alternativt uttryckssätt. Hon var med och startade Svenska föreningen för Bildterapi 1976 och den första bildterapeutbildningen på 80-talet. Läs mer här!

2013

Hedersmedlemmar 2013: Margot Ekelund och postumt Lena-Marie Holmgren.

margot_hedersmedl-13

Margot Ekelund är en av de personer som varit med från allra första början av bildterapins utveckling. Hon forskade på konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet om konstterapi med psykiskt sjuka – hon beskriver detta i en artikel i tidskriften Psykisk Hälsa från 1970. Margot var med i gruppen som planerade och genomförde bildterapiutbildningen som Svenska föreningen för bildterapi hade mellan åren 1985-1998.

lena-m_hedersmedl-13

Lena-Marie Holmgren var en pionjär i utvecklingen av bildterapi såväl i Umeå, i Norrland som i hela Sverige. Hon var med och startade Bildterapiföreningen i Norrland 1992, där hon under flera år var ordförande. Hon var även synnerligen aktiv styrelse-medlem i SRBt ända från starten 2006.

2012

Till hedersmedlem valde styrelsen att utse Annika Alm, bildterapeut och konstnär från Stockholm. Styrelsens motivering var: Annika Alm, en hängiven bildterapeut som på ett inspirerande sätt integrerat konst och bildterapi. Diplomet utdelades vid årsmötet 2012.

I_samband med utnämnandet berättade Annika Alm viktiga händelser från hennes långa gärning som bildterapeut.

2011

Bland flera värdiga kandidater valde styrelsen att utse Ulla Blohm och postumt Hans Fredlund till de första hedersmedlemmarna. Hedersdiplomet utdelades i samband med årsmötet 2011.

ulla-blom1-cut2

I_samband med hedersomnämnandet gav Ulla Blohm oss en historisk vandring genom Bildterapin i Sverige.

hansfredlund-cut1

Hans_Fredlund in memorandum.