Kontakt

AUKTORISATIONSKRITERIER FÖR BILDTERAPEUTER, MEDLEMMAR I SRBT

A. Grundläggande bildterapeutisk kompetens
A 1. Bildterapeututbildning
Alt I. En sammanhållen bildterapeututbildning motsvarande 60 hp. Bildterapeuten ska med godkänt resultat ha genomgått något av följande utbildningsalternativ:
- Specialistutbildning, 45 hp eller Magisterprogram i bildterapi, 60 hp, Umeå Universitet - Bildterapeututbildning vid Bildterapiinstitutet Niarte, Brevens bruk - Bildterapeututbildning tidigare SFFB, Folkuniversitetet i Uppsala, Studiefrämjandet i Stockholm, Sigtuna Folkhögskola. - Bildterapeututbildning i Alma-metoden, Skåne, inklusive handledningsår - Konstterapeututbildning, Rudolf Steinerhögskolan, Järna - Motsvarande utländsk utbildning som ger ”Masters degree in Art Therapy” eller uppfyller ECArtE:s Basic criteria for training as an Arts Therapist http://www.ecarte.info/
Alt. II Motsvarande erfarenhet – Bildterapeutisk kompetens förvärvad före 1985. Hit räknas bildterapeut som startat sin yrkesverksamhet innan den första längre sammanhållna utbildningen startade i Sverige 1985, och som fortsatt att arbeta med klienter. Kurser, utbildningar och erfarenhet av bildterapeutiskt arbete med klienter styrks
med
intyg. Hit räknas också de som startat någon av de yrkesgrundande utbildningar som SRBt accepterat och som idag arbetar aktivt som utbildare, handledare, opinionsbildare för bildterapi och/eller har klienter.
A 2. Grundläggande psykoterapeutisk kompetens
Grundläggande utbildning i psykoterapi enligt socialstyrelsens normer: - Teoretiska studier motsvarande minst 30 hp (20 p) eller 240 lärarledda timmar i psykoterapins teori och metod
samt - Egen terapi hos leg psykoterapeut: 50 tim individuell bildterapi/psykoterapi, alternativt 120 tim bildterapi/psykoterapi i grupp (minst en sammanhållen process om 60 tim).
samt - Handledning på klientarbete hos leg psykoterapeut/ psykoterapihandledare: minst 60 tim individuell, alternativt 120 tim grupphandledning
Grundläggande utbildning i psykoterapi ingår helt eller delvis i yrkesgrundande bildterapeututbildning. Erforderlig psykoterapeutisk kompetens kan förvärvas/ kompletteras efter avslutad bildterapeututbildning. Dispens ska kunna ges till motsvarande kompetens och erfarenhet (se pionjär alt.II och motsvarande utländsk utbildning alt.I).

B. Yrkeskompetens
B 1. Klientarbete före auktorisation
Erfarenhet av klientarbete minst 90 timmar efter avslutad bildterapeututbildning och uppnådd psykoterapeutisk kompetens. För auktorisation krävs att bildterapeuten aktivt arbetar med prevention, behandling, rehabilitering, habilitering, utbildning eller handledning.
För auktorisation räknas längre och kortare individualterapier liksom längre och kortare gruppterapier (här ingår personlighetsutveckling, personalutveckling och utbildningsgrupper). Dessa kan kombineras till sammanlagd yrkeserfarenhet minst 90 timmar.
Handledaren väljs efter behov och kan vara t.ex. erfaren bildterapeut med yrkeskompetens (enligt punkt 1 ovan), leg. psykoterapeut eller psykoterapihandledare (s k Steg 3-utbildning). Handledaren verifierar handledning (minst 40 tim), antal klienter och klienttimmar. Av intyget ska handledarens kompetens tydligt framgå.

Auktorisationsrådets beslut om auktorisation och ev återkallande av auktorisation kan överklagas till SRBT:s styrelse.

Auktorisation ansökningsformulär