Om SRBt

Policydokument SRBt
SRBt är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation vars syfte är att sprida kunskap om bildterapins möjligheter, utveckla bildterapi som profession samt värna om god kvalité i praxis.

Hemsidan
SRBt:s hemsida är föreningens ansikte utåt och kanal för kommunikation till allmänheten om bildterapi, dess historia, spridning, användningsområden, nuläge och forskningsläge. Hemsidan är också styrelsens redskap när det gäller information till medlemmarna om till exempel styrelsear-betet. Via en personlig inlogg kan SRBt:s medlemmar få tillgång till information, ställa frågor m m. Styrelsen sköter hemsidan via en styrelsemedlem eller föreningsmedlem som är utsedd för att administrera och uppdatera hemsidan.

Bildterapiforum
Via Bildterapiforum får SRBt:s medlemmar ett nyhetsbrev10 ggr per år med information om och rapporter från årsmöte, inspirationsdag, bildterapins dag, seminarier och konferenser. Medlem-marna kan även lägga ut information om egna kurser på Bildterapiforum. En föreningsmedlem utses till redaktör för Bildterapiforum.

Facebook
På SRBt:s Facebooksida kan medlemmarna nätverka med varandra och göra inlägg. Materialet som publiceras på Facebooksidan ska vara kopplat till bildterapi och vara av professionell karak-tär. Inläggen ska formuleras med respekt för att SRBt är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation får till exempel inte innehålla politiska eller religiösa åsikter. En föreningsmedlem ansvarar för Facebooksidan och fungerar som ”filter”.