Stadgar

Stadgar antagna vid SRBt:s konstituerande årsmöte 2006-09-23
- reviderade 2010-03-13 och 2016-04-09

§ 1. Namn
Olika förslag till namn för förbundet diskuterades och med stor majoritet
röstades namnet, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter med förkortningen SRBt fram.
§ 2. Ändamål
SRBt är en ideell sammanslutning av bildterapeuter vars mål är att förena
bildterapeuter i Sverige, utveckla bildterapi som profession och värna om god kvalité i praxis.
§ 3. Förbundets verksamhet
• kunskapsutveckling för SRBts medlemmar
• kunskapsspridning om bildterapi via media, föreläsningar, informationsdagar, kurser
• kontakt mellan lokalavdelningar för samordning av aktiviteter, utbildning etc.
• utveckling av internationella kontakter inom bildterapi
• arbeta med yrkesetiska frågor
• arbeta fram auktoriseringskriterier för förbundets medlemmar,
verka för etablering av bildterapi som erkänt yrke
§ 4. Medlem
Till yrkesmedlem i SRBt kan antas person som vill arbeta för förbundets målsättning, och som med godkänt resultat genomgått bildterapeututbildning hos någon av SRBt godkänd utbildningsgivare (se Auktorisationskriterier) samt yrkesmässigt bedriver bildterapi.
Till intresse-/stödmedlem antas person som vill anta och arbeta för förbundets målsättning. Intresse/stödmedlem erbjuds att ta del av medlemsmöten och dess aktiviteter. Dock utan rösträtt.
Skriftlig ansökan om medlemskap/intressemedlemskap görs på angivet formulär.
Ansökan prövas av SRBt:s styrelse.
§ 5. Organisation
SRBt:s organisation består av en styrelse och lokalavdelningar.
Lokalavdelningar kan vara lokalförening eller nätverk .
Varje lokalavdelning ska följa av förbundet angivna stadgar och målsättning och i samarbete med förbundet redovisa sin egen verksamhet.
I förbundsstyrelsen ska alla av förbundet godkända utbildningar finnas representerade.

SRBt är indelad i geografiska regioner. Medlem kan begära att tillhöra annan region än boendeorten. Regionombud skall utses varje år av årsmötet.
Regionombuden är medlemmarnas språkrör till styrelsen. Inom styrelsen skall väljas en kontaktperson, som ansvarar för kommunikationen med regionombuden.

§ 6. Medlemskap
Medlemskap i SRBt medför, och är en förutsättning för valbarhet
och rösträtt i förbundets verksamhet.
§ 7. Medlemsavgift, uteslutning, utträde
Medlemsavgift för yrkesmedlemmar och stöd/intresse-
medlemmar fastställs av årsmötet, liksom fördelning av denna mellan
lokalavdelning och riksförbund. Ej erlagd medlemsavgift innebär att medlemskapet upphör efter två påminnelser. Medlem som motarbetar eller skadar föreningens verksamhet kan uteslutas. För att uteslutning skall ske, fordras tre fjärdedels majoritet på årsmötet och ett extra förbundsmöte. Uteslutning bör inte ske innan medlemmen haft tillfälle att yttra sig.
Utesluten medlem äger inte rätt att återfå inbetalda medlemsavgifter.
Egen önskan om utträde ur föreningen begärs skriftligen till styrelsen.
Erlagd årsavgift återbetalas ej.
§ 8. Medlemsmöte
Medlemsmöte ska hållas när styrelsen anser att behov finns, eller när revisor eller minst 10% av medlemmarna så begär.
Kallelse ska ske skriftligt och vara medlemmarna tillhanda 1 vecka utsatt dag.
Beslut på medlemsmöte får bara fattas i de frågor som angivits i kallelsen.
§ 9. Styrelse
Förbundets styrelse består av nio ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.
Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordförande väljs för två år.
Övriga ledamöter väljs växelvis för två år, dvs. hälften av ledamöterna
väljs det ena året och hälften det andra året.
Omval kan ske. Val sker på ordinarie årsmöte, som med undantag av Ordföranden ej nödvändigtvis måste välja ledamöterna på en bestämd funktion utan styrelsen kan, om så önskas, konstituera sig efter valet.
Valberedning bör dock ha förberett och förvissat sig om att de utvalda ledamöterna kan utföra styrelsens olika arbetsuppgifter.
SRBt:s styrelse sammanträder när ordförande eller minst halva styrelsen bestämmer.
Styrelsen är beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
Tjänstgörande suppleant räknas in i ”två tredjedelar.”
Virtuella styrelsemöten hålls då så erfordras.
§10. Ersättning vid styrelsemöten
Årsstämman ska besluta om reseersättningens storlek
för styrelseledamöter vid styrelsens sammankomster.
§11. Firmatecknare
Förbundets två firmatecknare utses av styrelsen, eller om styrelsen
så bestämmer särskild utsedd person. Firmatecknarna får teckna firman var för sig.
§12. Årsberättelse
Styrelsen avger årsberättelse för föregående års verksamhet.
samt redovisar förbundets ekonomi granskad av revisor.
Stämman tar ställning till årsberättelsen/redovisningen
§13. Valberedning
Årsmöte och i andra hand medlemsmöte där det angivits i kallelsen
ska utse valberedning på minst tre personer som har att förbereda valen, styrelse, revisor, regionombud till påföljande årsmöte. Valberedningen skall inom sig utse en sammankallande om inte års/medlemsmötet avgör detta.
§14. Revisor
En revisor och en revisorssuppleant skall utses vid årsmötet.
§15. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§16. Styrelsens uppgift är:
• att föra aktuell medlemsförteckning
• att varje år avge verksamhetsberättelse
• att ansvara för förbundets ekonomi
• att utse firmatecknare
• att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör
• att inom sig utse en person som ska biträda valberedningen
• att ansvara för att det skapas arbetsgrupper för etikfrågor,
auktoriseringsfrågor samt andra relevanta frågor
§17. Årsmöte
Riksförbundets högsta beslutande organ är årsmöte.
Årsmöte hålls varje år senast under april månad.
Kallelse, dagordning samt övriga möteshandlingar tillsänds medlemmarna senast tre veckor före årsmötesdagen
Kallelse och dagordning sker skriftligt via e-post/brev, hemsida.
Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e januari.
Styrelsen ska informera SRBt:s medlemmar via e-post/ brev om sin möjlighet att motionera 3-5 veckor innan motionstiden har gått ut.
Styrelsen ska bekräfta till motionären att styrelsen mottagit motionen.
§18. På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare och justeringsmän för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Anmälan till styrelsens årsberättelse och redovisningshandlingar.
5. Årsmötet tar ställning till styrelsens årsberättelse och redovisningshandlingar
6. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
7. Stadgeändring
8. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
9. Val aven revisor och en revisorssuppleant
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Propositioner från styrelsen
13. Motioner från medlemmarna
14. Övriga ärenden
§19. Omröstning
Omröstning sker öppet om ej annat begärs.
Rösträtt har varje registrerad yrkesmedlem som fullgjort sina
skyldigheter mot förbundet.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
Vid val skall istället lotten avgöra.
Medlem som önskar rösta via ombud skall skriva en fullmakt till annan medlem som deltar på årsmötet. Fullmakten skall vara i original, daterad och underskriven.
Medlem kan endast vara ombud för en icke närvarande medlem.
§20. Stadgeändring
Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedelar majoritet av
två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.
Minst en månad ska förflyta mellan dess två möten. Förslag på ändring av stadgarna skall medfölja kallelsen.
§21. Föreningens upplösning
Beslut om förbundets upplösning fattas genom majoritetsbeslut
vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.
Förbundets eventuella tillgångar tillfaller det ändamål som årsmötet beslutar.