Stadgar

INLEDNING

Stadgar utgör grundstommen i en ideell förening. De ska ge vägledning och trygghet i föreningens arbete. Stadgarna ska informera medlemmar, förtroendevalda och omvärlden om exempelvis föreningens ändamål, regler och demokratiska förhållningssätt. Det finns ingen lag vad stadgar ska innehålla men de bör innehålla vissa grundläggande regler för föreningens verksamhet. Stadgar ska klargöra ändamål, målgrupp och hur föreningen ska skötas, dvs

  • Beslutande = årsmötet
  • Verkställande = styrelsen
  • Kontrollen = revisorerna

När vi nu väljer att revidera stadgarna så sker det på styrelsens initiativ. Arbetet har genomförts av oss: sekreterare Karin Greve och ordf. Gärd Holmqvist. Till vägledning har vi haft hemsidan http://förening.se/  Styrelsen har tillstyrkt föreslagna ändringar innan förslaget presenteras för medlemmarna på årsmötet 2019.

Vi har valt att dela in stadgarna i olika avsnitt:

  • Allmänna bestämmelser
  • Medlemmar
  • Årsmöte och extra årsmöte
  • Valberedning
  • Revisorer
  • Styrelsen

Det innebär att vi flyttat en del texter och att paragrafer fått ny numrering. Några nya paragrafer har införts enligt vad som rekommenderas på http://förening.se/  Ändringar är markerade med röd text och i slutet av dokumentet finns kommentarer med motivation till ändringen.

Örebro, Skövde den 4 januari 2019

Förändringar godkändes vid medlemsmötet 191116 i Göteborg.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1. Namn
- Föreningens namn är Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter med förkortningen SRBt.
- Registrerad i Sverige som ideell förening med organisationsnummer: 802435–7827.
- Föreningen bildades år 2005 då en interimsstyrelse utsågs.
- Stadgar antogs vid konstituerande årsmöte 2006-09-23. Dessa reviderades 2010-03-13, 2016-04-09 och 2019-11-16.

§ 2. Ändamål
SRBt är en ideell sammanslutning av bildterapeuter vars mål är att förena
bildterapeuter i Sverige, utveckla bildterapi som profession och värna om god kvalité i praxis.

§ 3. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Därtill i förekommande fall extra årsmöte alternativt medlemsmöte.

§ 4. Firmatecknare
Föreningens två firmatecknare utses av styrelsen. Om styrelsen
så bestämmer kan en särskild person utses till firmatecknare. Firmatecknarna får teckna firman var för sig.

§ 5. Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 6. Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om det uppstår situation som inte förutses i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 7. Stadgeändring
Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedelar majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan dessa två möten. Förslag till ändring av stadgarna skall medfölja kallelsen. Förslag kan göras av såväl medlem som av styrelsen och görs skriftligt.

§ 8. Organisation
SRBt:s organisation består av en styrelse och lokala avdelningar.
Lokala avdelningar kan vara lokalförening eller nätverk utifrån geografiska regioner eller intresseområden.
SRBt är indelad i geografiska regioner. Regionombud utses av årsmöte och är medlemmarnas språkrör till styrelsen. Inom styrelsen skall väljas en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen med regionombuden.
§ 9. Föreningens verksamhet
- kunskapsutveckling för medlemmarna
- kunskapsspridning om bildterapi via media, föreläsningar och kurser
- utveckling av internationella kontakter inom bildterapi
- arbeta med yrkesetiska frågor
- auktorisering av medlemmar
- verka för etablering av bildterapi som erkänt yrke

§10. Föreningens upplösning
Beslut om förbundets upplösning fattas genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Förbundets eventuella tillgångar tillfaller det ändamål som årsmötet beslutar.

MEDLEMMAR

§ 11. Medlem
Till yrkesmedlem i SRBt kan antas person som med godkänt resultat genomgått bildterapeututbildning hos någon av SRBt godkänd utbildningsgivare (se auktorisationskriterier) och yrkesmässigt bedriver, eller har bedrivit, bildterapi samt stödjer föreningens målsättning.
Till stödmedlem kan antas person som vill stödja föreningens målsättning. Stödmedlem erbjuds att ta del av medlemsmöten och aktiviteter, har yttranderätt men saknar rösträtt.
Studerande till bildterapeut kan antas som medlem på samma villkor som stödmedlem.
Skriftlig ansökan om medlemskap görs på angivet formulär.
Ansökan prövas av styrelsen eller enligt delegation av styrelsen.

§ 12. Medlemskap
Medlemskap i SRBt medför, och är en förutsättning för, valbarhet
och rösträtt i föreningens verksamhet. Det innebär en skyldighet att vara lojal med föreningens ändamål och etiska riktlinjer.

§ 13. Medlemsavgift, uteslutning, utträde
Medlemsavgift för yrkesmedlemmar och stödmedlemmar fastställs av årsmötet, liksom fördelning av denna mellan lokalavdelning och riksförbund. Ej erlagd medlemsavgift innebär att medlemskapet upphör den 1 mars efter två påminnelser via mejl. Medlem som motarbetar eller skadar föreningens verksamhet, och som inte verkar i enlighet med de etiska riktlinjerna, kan uteslutas. För att uteslutning skall ske fordras tre fjärdedels majoritet på årsmötet och ett extra medlemsmöte. Uteslutning ska inte ske innan medlemmen haft tillfälle att yttra sig.
Utesluten medlem äger inte rätt att återfå inbetalda medlemsavgifter.
Egen önskan om utträde meddelas styrelsen skriftligt.
Erlagd årsavgift återbetalas ej.

§ 14. Medlemsmöte
Medlemsmöte ska hållas när styrelsen anser att behov finns, eller när revisor eller minst 10% av medlemmarna så begär. Kallelse ska ske skriftligt och vara medlemmarna tillhanda 1 vecka före utsatt dag. Beslut på medlemsmöte får bara fattas i de frågor som angivits i kallelsen.

§ 15. Kommunikation
Kommunikation mellan styrelsen, regionombud och medlemmar sker elektroniskt via föreningens hemsida och via mejl, ett komplement till fysiska möten. Protokoll från styrelsemöten publiceras på hemsidan.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 16. Årsmöte
Riksförbundets högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmöte hålls varje år senast under april månad.
Kallelse, dagordning samt övriga möteshandlingar tillsänds medlemmarna senast tre veckor före årsmötesdagen
Kallelse och dagordning sker via e-post och publiceras på hemsidan.

§17. Motioner
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen bekräftar mottagandet och skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över förslaget.

§18. Årsberättelse
Styrelsen avger årsberättelse för föregående årsverksamhet, samt redovisar förbundets ekonomi granskad av revisor.
Årsmötet tar ställning till årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

§19. Ärenden vid årsmötet
1.Val av ordförande för mötet
2.Val av sekreterare och justeringsmän för mötet
3.Fråga om mötet är behörigen utlyst. 4.Fastställande av dagordning.
5.Redovisning av styrelsens årsberättelse och ekonomiska handlingar.
6.Årsmötet tar ställning till styrelsens årsberättelse och ekonomiska handlingar
7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.Stadgeändring
9.Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
10.Val av revisor och revisorssuppleant
11.Val av regionombud 12.Val av Etiskt råd 13.Val av Auktorisationsråd 14.Val av valberedning
15.Fastställande av medlemsavgift
16.Fastställande av ersättning till styrelsemedlemmar
17.Propositioner från styrelsen
18.Motioner från medlemmarna
19.Budget 20.Övriga frågor

§20. Omröstning vid årsmötet
Rösträtt har varje registrerad yrkesmedlem som fullgjort sina skyldigheter mot förbundet.
Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Beslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av rösterna) om ej annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. Vid val skall istället lotten avgöra.
Medlem som önskar rösta via ombud skall skriva en fullmakt till annan medlem som deltar på årsmötet. Fullmakten skall vara i original, daterad och underskriven.
Medlem kan endast vara ombud för en person, d.v.s. för en icke närvarande medlem.

§21. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte men är även skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller om 10% av föreningens röstberättigade så begär. Framställan skall göras skriftligt och skäl till begäran skall anges.

VALBEREDNING

§22. Valberedning
Årsmötet och i andra hand medlemsmötet, där det angivits i kallelsen,
ska utse valberedning på minst tre personer som har att förbereda valen av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter, revisor, regionombud, Etiskt råd och Auktorisationsråd till påföljande årsmöte. Valberedningen skall inom sig utse en sammankallande om inte års- eller medlemsmötet avgör detta.
Valberedningen bör ha förberett och förvissat sig om att de utvalda ledamöterna kan utföra styrelsens olika arbetsuppgifter.
Valberedningen skall meddela sina förslag skriftligt till medlemmarna tillsammans med möteshandlingarna eller senast två veckor före årsmötet.

REVISION

§23. Revisor
En revisor och en revisorssuppleant skall utses vid årsmötet.

§24. Revison
Revisorn skall vara oberoende av dem som hen har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. En revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet

STYRELSEN
§ 25. Styrelse
Förbundets styrelse består av nio ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.
I styrelsen bör alla av förbundet godkända utbildningar finnas representerade.
Ordförande, kassör och övriga sju ledamöter väljs vid årsmötet och för två år. Detta sker växelvis så att hälften av ledamöterna utses ett år och den andra hälften året därpå. Omval kan ske. Med undantag av ordförande och kassör måste val ej innebära att ledamöter utses för en bestämd funktion utan styrelsen konstituerar sig efter årsmötet och fördelar då arbetsuppgifter.
SRBt:s styrelse sammanträder när ordförande eller minst halva styrelsen så bestämmer.
Styrelsen är beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
Tjänstgörande suppleant räknas in i ”två tredjedelar.”

§26. Styrelsens uppgift är:
- att verka i enlighet med föreningens ändamål enligt § 2 och § 9, verkställa årsmötesbeslut.
- att inom sig utse vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.
- att utse firmatecknare.
- att inom sig fördela ansvarsområden, bland annat för hemsidan.
- att föra aktuell medlemsförteckning.
- att vid behov initiera arbetsgrupper.
- att vid behov utforma policydokument
- att varje år avge årsberättelse
- att ansvara för förbundets ekonomi och årligen avge en ekonomisk redovisning med förslag till budget.

§27. Ersättning vid styrelsemöten
Årsmötet ska besluta om storleken på den ersättning som utgår
till styrelseledamöter vid styrelsens sammankomster. Ersättningen kan gälla rese- eller boendekostnader, men även andra utgifter i samband med styrelseuppdrag.